Squashförbundet kallar till årsmöte 2018 - squash
Hoppa till sidans innehåll

Squashförbundet kallar till årsmöte 2018

2018-05-10 17:01
Alla distriktsförbund och medlemsföreningar i Squashförbundet inbjuds till årsmöte söndagen den 14 oktober 2018 kl 12 på Malmö Arena Hotel i Malmö.
 • Uppdaterad: 2018-08-05 19:00

Förbundsmöte 2018

Datum: 14 oktober
Tid: 12.00
Plats: Malmö Arena Hotel alt. distansdeltagande
Gäst: Björn Eriksson, ordförande RF

Inbjuden gäst till mötet är RFs ordförande Björn Eriksson som kommer att inleda förbundsmötet med en föreläsning med titeln "Vad händer inom Svensk idrott?". 

För att verka för ökad jämliket och demokrati kommer även distansdeltagande att vara möjligt för de ombud eller intresserade som vill närvara men inte har möjlighet att ta sig till Malmö. 

Varmt välkomna!

Styrelsen

Följande gäller för årsmötet:

Anmälan till mötet skall ske senast den 1 oktober till This is a mailto link

Förbundsmöte består av ombud för distrikt och föreningar. Ombud skall vara medlem i förening, eller medlem i förening inom distriktet. Ombud får inte företräda mer än ett distriktsorgan och inte heller vara ledamot av förbundsstyrelsen.

Specialdistriktsförbunden (SDF) skall hålla sina respektive årsmöten inom perioden 14 dagar innan SSQF:s årsmöte. Skulle det inträffa att distrikt för tillfället saknar styrelse, skall de inom distriktet till Förbundet anslutna röstberättigade föreningarna beredas tillfälle att utse ombud. Det åligger förbundsstyrelsen att utse det antal ombud som distriktet är berättigat till.

Vid förbundsmötet har SDF och föreningar rösträtt. SDF och föreningar får sända ett ombud för varje röst. Uteblir något ombud, förlorar SDF/Förening hans/hennes röst. Ombud skall medföra fullmakt från det SDF/förening som han/hon företräder. Distriktsorgan (SDF:n) har en röst för varje påbörjat 3-tal till Förbundet anslutna föreningar inom distriktet, vilka den 30 juni har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter, dock högst fem röster. Föreningar, som den 30 Juni har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter, och som har fler än 150 medlemmar har en röst. Av dessa föreningar har de tre föreningar som har flest medlemmar ytterligare en röst.

Röstlängden tas fram av förbundsstyrelsen och består av de föreningar som fullgjort sina stadgepliktiga skyldigheter per den 30 juni 2018. Häri ligger inbetalning eller uppgörelse om inbetalning av förbundsavgiften för föregående år - dvs 2017-2018.

SDF och föreningar har per den 1 september på sig att lämna in motioner för behandling av årsmötet.

Följande platser finns för tillsättning: 

Ordförande, två (2) st ordinarie ledamöter, samt en (1) suppleant, för en tid av 2 år. Båda könen skall vara representerade i styrelsen

Följande i styrelsen står för val: 

Ordförande
Åsa Wallin, Linköping - till förfogande för omval

Ledamöter
Anders Bundy, Malmö - till förfogande för omval
Jan Kaiding, Skellefteå - har avböjt omval

Suppleant
 - 

 
Följande är tidigare valda och har ett år kvar: 

Ledamöter
Ville Munne, Göteborg - ett år kvar
Matilda Falck, Stockholm  - ett år kvar

Suppleant
Johan Ågren, Uppsala - ett år kvar

Förslag skall lämnas för revisorer (en ordinarie och en suppleant) som skall granska förbundets räkenskaper.

Förslag skall lämnas på valberedning, tre ledamöter, varav en skall utses till ordförande. Båda könen skall vara representerade

Valberedning
Förslag på personer till styrelsen, revisorer och valberedning skall lämnas till valberedningens ordförande Håkan Gauffin,  senast den 15 augusti 2018. Valberedningen lämnar uppgift om sitt förslag till distriktsförbunden senast den 1 september 2018. Valberedningen skall senast den 1 maj tillfråga dem, vilkas mandattid utgår vid förbundsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast den 15 maj skall valberedningen meddela distriktsorganen och de till Förbundet anslutna föreningarna uppgift på den som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.

Valberedningen består av Håkan Gauffin, Linköping, Ordförande; Martin Viklund, Stockholm; samt Sandra Högberg, Göteborg.

Vid årsmötet ska följande ärende behandlas:

 1. Upprop och fullmaktsgranskning, samt fastställande av röstlängd för mötet, på grundval av den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll samt två rösträknare.
 6. Verksamhets- och förvaltningsberättelserna för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
 9. Behandling av förbundsstyrelsens propositioner.
 10. Behandling av motioner som senast den 1 september har inkommit till förbundsstyrelsen från distriktsorgan och till förbundet anslutna föreningar.
 11. Genomgång av verksamhetsplanen för innevarande verksamhetsår.
 12. Genomgång av inkomst- och utgiftstaten för innevarande räkenskapsår.
 13. Fastställande av föreningarnas årsavgift till Förbundet.
 14. Antagande av Förbundets officiella Kungörelseorgan.
 15. Val på ett år av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen.
 16. Val på två år av två övriga ledamöter samt en suppleant till förbundsstyrelsen.
 17. Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant.
 18. Fråga om val av ombud till riksidrottsmöte.
 19. Val av ordförande och två övriga ledamöter till valberedningen.
Skribent: Thomas Troedsson
Epost: Adressen Gömd

      Instagram 

    

 Svenska tävlingar

seriespel

Framåt för fler i rörelse

 

Joma transparent

Dunlop transparent

logo3498750_lg

   

 

 

         Idrottslyftet

      Städa Sverige 

 

Postadress:
Svenska Squashförbundet
Bollspelsvägen 3
216 25 Malmö

Besöksadress:
Bollspelsvägen 3
216 25 Malmö

Kontakt:
Tel: +46 70 5551969
E-post: This is a mailto link

Se all info